Collection: Chinese Mahāsaṅghika Vinaya
Division: Bhikkhunī Pakiṇṇaka (Lzh Mg Bi Pn)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Lzh Mg Bi Pn 1 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 2 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 3 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 4 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 5 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 6 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 7 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 8 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 9 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 10 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 11 十一 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 12 十二 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 13 十三 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 14 十四 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 15 十五 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 16 十六 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 17 十七 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 18 十八 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 19 十九 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 20 二十 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 21 二十一 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 22 二十二 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 23 二十三 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 24 二十四 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 25 二十五 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 26 二十六 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 27 二十七 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 28 二十八 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 29 二十九 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 30 三十 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 31 三十一 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 32 三十二 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 33 三十三 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 34 三十四 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 35 三十五 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 36 三十六 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 37 三十七 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 38 三十八 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 39 三十九 1 ▶
vn
Lzh Mg Bi Pn 40 四十 1 ▶
vn